ਵਣਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ: 44/2019 ਅਤੇ 45/2019 ਮਿਤੀ 27.08.19 ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ, ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ ਵਿਚ 50% ਛੋਟ ਤੇ ਸਵੈਇਛੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਣਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ: 44/2019 ਅਤੇ 45/2019 ਮਿਤੀ 27.08.19 ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ, ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ ਵਿਚ 50% ਛੋਟ ਤੇ ਸਵੈਇਛੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Insta Bill Payment