ਵਣਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ : 44/2019 ਅਤੇ 45/2019 ਮਿਤੀ 27.08.19 ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ, ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਵੈਇਛੂੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ ਮਿਤੀ 30.11.19 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਣਜ਼ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰ : 44/2019 ਅਤੇ 45/2019 ਮਿਤੀ 27.08.19 ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ, ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸਵੈਇਛੂੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੀਮ ਮਿਤੀ 30.11.19 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।