ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸਟਾਫ., ਜੇਈ/ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. 1912, 96461-06835 ਅਤੇ 96461-06836 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸਟਾਫ., ਜੇਈ/ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ. 1912, 96461-06835 ਅਤੇ 96461-06836 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।

Insta Bill Payment