ਘਰ Homepage

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ
ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਈ ਡੀ ਕੋਡ 31.07.2018 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਫਾਰਮ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ NEFT / RTGS ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ PAYTM ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
DISTRIBUTION RETURNS